Figaro 360

Evidenční číslo přípravku: 5554-1
Účinná látka: glyfosát 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l)
Formulace: rozpustný koncentrát (SL)
Balení: 20 l , 640 l, 1 000 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby

Figaro je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních kořenových systémů odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hlubokokořenících plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin a umožnilo se tak dostatečně dlouhé působení přípravku. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy rostliny jsou v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí zasažených rostlin během 10 - 14 dnů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť 6 hodin po aplikaci již neovlivní účinek. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór

plevele jednoleté, výdrol obilnin

 1,5 l/ha

chřest

plevele

1,5-5 l/ha

pšenice, ječmen, oves

plevele, desikace

2-4 l/ha

pšenice, ječmen

desikace

1-1,5 l/ha

různé plodiny

zrušení porostu, plevele

1,5-5 l/ha

půda dočasně neobdělávaná

plevele

1,5-6 l/ha

jádroviny, peckoviny

plevele

5 l/ha

nezemědělská půda

plevele

4-6 l/ha

půda sousedící s vodními plochami

plevele

4-6 l/ha

řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob

plevele, desikace

3-4 l/ha

orná půda, strniště

plevele

1,5-5 l/ha

louky a pastviny

obnova TTP

3-6 l/ha

 

Před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny.

Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy.

Pšenice, ječmen, oves: aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.

Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: aplikujte do 48 hodin po zasetí.

 

 

Pšenice, ječmen, oves-likvidace plevelů, desikace

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dní před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než

30 % vlhkosti.

Nepoužívejte v množitelských porostech.

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha.

80-150 l vody/ha

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha.

150-250 l vody/ha

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

 

Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob-likvidace plevelů, desikace

Přípravek se aplikuje v době, kdy semena obsahují méně než 30 % vlhkosti.

Bob, hrách- sklizeň provádějte nejdříve 7 dní po aplikaci.

Hořčice- sklizeň provádějte nejdříve 8 dní po aplikaci.

Řepka olejka, len- sklizeň provádějte nejdříve 14 dní po aplikaci.

Nepoužívejte v množitelských porostech.

Dávkování přípravku:

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha.

 

Orná půda, strniště

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele, výdrol obilovin: 1,5 l/ha.

Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci.

Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci.

Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha.

80-150 l vody/ha

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha.

150-250 l vody/ha

Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

 

Zrušení porostu a likvidace plevelů

Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly se neprodejnými nebo byly poškozeny kroupami apod.).

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha.

80-125 l vody/ha

Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha.

Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha.

150-250 l vody/ha

Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

 

Jádroviny, peckoviny

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Aplikujte na podzim po opadu listů nebo před fází „zeleného poupěte“ u jádrovin a fází „otevření kalichů“ (viditelné bílé vrcholky květů) u peckovin. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů.

Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

 

Upozornění :
Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo, úletem postřikové mlhy. Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury!

 

Praktická doporučení pro aplikaci

  • za suchého počasí se doporučuje aplikovat přípravek s adjuvanty, případně s dusíkatými hnojivy nebo síranem amonným (přípravek díky tomu rychleji vniká do pletiv a nedochází k jeho odpařování)
  • v případě používání tvrdé vody může docházet ke snížení účinnosti (reakce s hydrogenuhličitany) a proto se v takovémto případě doporučuje použít přípravky na změkčení vody. Dodržujte pH vody v rozmezí mezi 5,5-7.

Designed by Pedro
Scroll to Top